Рехабилитация означава възстановяване на възможностите. Днес в този термин се влага широк смисъл. Възстановяването е част от рехабилитацията, но не се покрива напълно с нея. Понятието възстановяване се дефинира по различен начин в зависимост от целите, които се поставят. Доскоро се разглеждаше предимно като медицински проблем, но възстановяването може да включва и други мерки, напр.  мерки, които биха могли да помогнат на болния да започне работа.

За да бъдат постигнати целите на рехабилитацията, тя трябва да бъде:

  • достъпна за всеки, който се нуждае от рехабилитационни мероприятия;
  • да започне във възможно най-ранния етап от възникване на необходимостта от рехабилитация;
  • провеждана от екип специалисти в различни области;
  • непрекъсната и продължителна.

В рехабилитацията, като комплексна дейност, се различават следните основни насоки на дейност: лечебно-медицинска, професионална, социална и психологическа.

Медицинска рехабилитация

Медицинската рехабилитация включва дейности по идентификация на уврежданията, медицинска и функционална диагностика, кинезитерапия, хидротерапия, хипотерапия, трудотерапия, психотерапия и психологически консултации, логотерапия при говорни нарушения, логотерапия при проблеми с гълтането, обучение за ползване на помощни средства и др.

Професионална рехабилитация

Част от цялостния процес на рехабилитация и нейните цели са:

  • подготовка на инвалидите за работа;
  • осигуряване работа на инвалидите, която съответства на здравословното им състояние, образование и професионална квалификация.

В процеса на професионалната рехабилитация се извършват следните действия: оценка на професионалната пригодност на инвалидите, професионални консултации, които се основават върху комплексната оценка на професионалната пригодност (или способност за работа), професионално обучение, осигуряване на заетост, квалификация и преквалификация, осигуряване на подходящи и необходими грижи в процеса на работа и др.

Социална рехабилитация

Има за цел интеграцията, реинтеграцията или социалното включване на инвалидите в обществото. Възможно е да се окаже помощ за приспособяване на човека към изискванията на всекидневния и семейния живот, към обществото и професионалната работа. Едновременно с това могат да се премахнат икономическите или социалните бариери, които биха могли да затруднят участието в процеса на рехабилитацията и социално включване. Дейностите, които се извършват в тази област са свързани със премахване на съществуващите в обществото бариери, създаването на условия за социални контакти, творчество и художествено-творчески изяви, информация и др.

Психологическа рехабилитация

Насочена е към възстановяване и поддържане на психическото равновесие и възможности за дейност. Психологическата рехабилитация може да бъде един от позитивните фактори при подпомагане процеса на социализация и социално включване.

Сподели:
множествена склероза и бременност