Политика за защита на личните данни на уебсайта SmartMS

Моля, прочетете настоящата Политика за защита на личните данни на уебсайта SmartMS („Политика“) внимателно. Тя е неразделна част от Общите условия за използване на уебсайта SmartMS и е предназначена да информира посетителите, които достъпват и използват уебсайта www.smartms.bg („Сайта“) без регистрация. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани на тази страница: https://www.smartms.bg/privacy-policy.

I. Администратор на лични данни

Администратор на данните, които са предмет на тази Политика е „ПМА - ФАРМА МАРКЕТИНГ АДВАИЗОРС“ EOOД (наричани по-надолу „ПМА“), ЕИК 200288355. Можете да се свържете с ПМА, използвайки следните контакти:

Адрес: София 1404, бул. „Гоце Делчев“ № 100, бл. 22, вход Г, ет. 5, ап. 14
Телефон: +359 2 400 5551
E-mail: електронна поща: office@phma.bg.  

II. Лица, за които се обработват данни

Във връзка с администрирането на Сайта и с предоставяните чрез него услуги, които не изискват регистрация, ПМА обработва информация относно следните субекти на данни:

 1. Посетители на Сайта, които достъпват и използват Сайта без регистрация. В отношенията с потребители с  регистрация в системата SmartMS, свързани с използването на системата SmartMS, не се прилага тази Политика, а съответните политики за защита на личните данни съобразени с това, в какво качество същите използват SmartMS.
 2. физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към ПМА;
 3. физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към ПМА.

III. Какви данни обработваме?

Вие сами решавате дали и как да използвате Сайта. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната услуга или част от нея. Например, невъзможно е да отговорим на отправено към нас запитване през формата за контакт в Сайта без предоставени от Вас данни за контакт.

Във връзка с администрирането на Сайта и с предоставяните чрез него услуги, които не изискват регистрация, ПМА обработва следните типове данни:

 

 1. Данни, необходими за осигуряване на достъпа до Сайта:
  Всеки път, когато достъпвате/ зареждате и разглеждане Сайта, ПМА обработва заявката за достъп отправена от Вашия браузър, заедно с информация за IP адреса, от който е направена заявката и  дата и час на заявката (т. нар. лог файлове). В допълнение се обработва и информация за статуса и обема на обменените между Вашият браузър и системата на Сайта данни, както и информация за типа и версията на използваните от Вас браузър и операционна система и интернет доставчик. Тази информация е технологично необходима, за да осигурим технологичната възможност съдържанието на Сайта да се визуализира на екрана на Вашето устройство.
 2. Посочените в т. 1 данни са необходими и за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия, идентифициране, предотвратяване и премахване грешки във функционирането на Сайта. В допълнение някои от устройствата е възможно да използват технология за сигурност, базирана на бисквитки.
  Данните по т. 1 не ни позволяват пряко или непряко да Ви идентифицираме, но чрез използване на допълнителна информация (напр. информация, с която разполага Вашият интернет доставчик) тези данни биха могли да позволят евентуалното Ви идентифициране, например при осъществяване на правомощията на компетентни държавни органи. 
 3. Лични данни, обработвани във връзка с осъществяваната от Вас комуникация с нас
  Можете да се свържете с нас чрез формата за контакт, достъпна на Сайта или на посочените от нас данни по контакт. Ако искате да използвате някоя от тези опции за контакт, ние събираме личните данни, които ни предоставяте, чрез избраната опция за контакт. Това може да бъде вашето име, адрес, имейл адрес, телефонен номер. Можете да решите сами коя информация искате да ни дадете относно опциите за контакт. Ние обработваме тези данни, данните, съдържащи се в или предоставени от Вас в рамките на комуникацията Ви с нас (отправено запитване, искане и др. под. и последваща кореспонденция), данни за времето на получаване/ отправяне на Вашето съобщение, като и информация относно статуса на отправените от Вас съобщения, за да можем да отговорим или да обработим Вашето запитване или искане. Ако използвате формата ни за контакт в нашия Сайт в допълнение към тези данни, ние съхраняваме и IP адреса, от който е попълнена формата за контакт.
  Ние обработваме описаните тук данни, за да можем да отговорим на Вашето искане, запитване или друго съобщение.
 4. Бисквитки
  Можете да намерите детайлно описание на използваните бисквитки и тяхното предназначение в нашата Политика за бисквитки, тук.

IV. Цели и основание за обработване на личните данни

ПМА обработва описаните по-горе данни за следните цели и на следните основания:

 1. На основание легитимен интерес за следните цели:
  • осъществяване и закрила на правата и законните интереси на ПМА, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни.
  • осъществяване на комуникация с Вас, приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;
  • откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността.
  • установяване и предотвратяване на злонамерени действия и осигуряване на сигурното функциониране на Сайта;
  • осигуряване на нормалното функциониране и използване на Сайта от Ваша страна и от страна на другите посетители;
 2. На основание законови задължения

  Целите, свързани със спазване на законови задължения на ПМА, включват изпълнение на предвидени в закона задължения най-често за отговор на искания и запитвания от посетители (напр. искания, касаещи защитата на личните данни) или оказване на съдействие на и изпълнение  на разпореждания от компетентни органи. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

 3. На основание изрично съгласие

  Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.

V. Предоставяне на данни

Ако желаете да ползвате нашата форма за контакт, е необходимо да ни предоставите описаните в нея данни, за да можем да осъществим контакт с Вас и да отговорим на Вашето съобщение.

VI. Срокове на съхранение

При съхранението на данни, ПМА прилагаме принципа за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за целите, за които данните се обработват, съобразно приложимото законодателство.

IP адреси и системни логове

За период до 1 /една/ година

Кореспонденция, искания, жалби и сигнали

С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към нас, ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване. Предвид давностните срокове съгласно българското законодателство с цел разрешаване на възникнали спорове, тази информация се съхранява за период до 5 /пет/ години.

Бисквитки

Виж Политиката за бисквитки


В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променяни, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

VII. Предоставяне на лични данни на трети лица

Личните данни на субектите на данни могат да бъдат предоставени на лица, различни от ПМА, само в предвидените в Общите условия, в тази Политика или в закона случаи.

Обработващи от името на ПМА данните лица

Лични данни на субектите на данни и друга информация относно тях могат да бъдат разкрити на и обработвани от трети лица, на които ПМА е възложило извършването на определени услуги, свързани със Сайта. Тези данни ще бъдат разкривани само в обем, който е необходим за извършването на възложената работа. Тези трети лица ще действат като обработващи лични данни от името на ПМА и ще бъдат задължени да обработват данните при стриктно спазване на указанията на ПМА и само за целите, предвидени в Общите условия и в тази Политика.

Трети лица

Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи:

 1. когато това е предвидено в закон;
 2. ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган;
 3. когато това е необходимо за изпълнение на целите, предвидени в тази Политика (напр. трети лица като дружества, предоставящи куриерски услуги, във връзка с осъществявана с Вас кореспонденция);
 4. когато сме получили Вашето изрично съгласие за това;
 5. когато това се налага за защитата на права и законни интереси на ПМА и/или други ползватели на Сайта (напр. трети лица като адвокати, нотариуси и др. под.).

VIII. Права по отношение на личните данни

Като субект на данни, съобразно Общия регламент относно защитата на данни (Регламент (ЕС) 2016/679; Регламента),  имате следните права:

 1. Право на информираност.
  Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с достъпването и използването  на Сайта без регистрация.
 2. Право на достъп.
  Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и до информация относно обработването им и правата Ви във връзка с това.
 3. Право на коригиране.
  Вие имате право на коригиране на Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни.
 4. Право на изтриване.
  Вие имате право да поискате изтриване на данни, ако са налице основанията за това, предвидени в Регламента.
 5. Право на ограничаване във връзка с обработването на данни.
  Регламентът предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.
 6. Право за уведомяване на трети лица.
  В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от ПМА да уведоми третите лица, когато ПМА е предоставил Ваши данни, по отношение на всяко коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия от ПМА.
 7. Право на преносимост на данните.
  Вие имате право да получите личните данни, които сте предоставили и които се отнасят за Вас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да предоставите тези данни на друг администратор по Ваша преценка.
  Правото на преносимост на данните се прилага, когато са изпълнени едновременно следните две условия:
  (а) обработването е основано на съгласие или на договорно задължение; и
  (б) обработването се извършва по автоматизиран начин.
  Ако е технически осъществимо субектите на данни имат право да получат пряко прехвърляне на личните данни от ПМА към друг администратор. Правото на преносимост на данните може да бъде упражнено само по начин, по който не влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.
 8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси. За всеки конкретен случай на автоматизирано обработване Субектите на данни имат правото и ще получат от ПМА съществена информация относно използваната логика, значението и предвидените последствия от това обработване за тях, както и за начина на упражняване на правата им по тази точка. При предоставяне на услугите в Сайта, които са достъпни без регистрация, не се използват технологии, попадащи в тази категория.
 9. Право на оттегляне на съгласие.
  Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си за обработването на лични данни, което е на базата на дадено от Вас съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.
 10. Право на възражение.
  Вие имате право да възразите срещу обработването по отношение на данни, обработвани на основание на легитимен интерес. В случай на постъпване на такова възражение, Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.
 11. Право на жалба до надзорен орган.
  Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.
Сподели:
Премиум партньори
Партньори
С подкрепата на
H2Hive | Health to Hive
ПМА - всички права запазени. Общи условия и политика за поверителност.