Общи условия за използване на уебсайта SmartMS

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа общите условия за използване на уебсайта www.smartms.bg („Сайта“) ("Условията"). Ако не приемате Условията, посочени тук, нe трябва да използвате Сайта! Използването на Сайта без регистрация  ще се счита за израз на съгласие с тези Условия. За да се информирате за условията, приложими към използването на услугите, достъпни при регистрация, моля вижте https://www.smartms.bg/terms

Сайтът www.smartms.bg се администрира от „ПМА - ФАРМА МАРКЕТИНГ АДВАИЗОРС“ EOOД (наричани по-надолу „ПМА“), ЕИК 200288355, номер по ДДС BG200288355, адрес: София 1404, бул. „Гоце Делчев“ № 100, бл. 22, вход Г, ет. 5, ап. 14, телефон: +359 2 400 5551, e-mail: електронна поща: office@phma.bg

I. Съдържание на Сайта

Отворената част на Сайта има за цел да предостави достъп до полезна информация за множествената склероза, предназначена да повиши информираността на пациенти и новодиагностицирани с множествена склероза, на техните близки, както и на лицата, които полагат грижи за пациенти, диагностицирани с това заболяване.

Съдържанието на сайта www.smartms.bg има единствено информативна цел. То не съставлява медицинска консултация или здравен съвет. Това съдържание не може и не цели да замести консултация с медицински специалист и не може да бъде база за вземане на решения, свързани със здравето.

II. Материали относно лекарствени продукти

Материалите за лекарствените продукти, публикувани на Сайта, се разпространяват публично от или са предоставени от съответния притежател на разрешение за употреба на лекарствен продукт или негов упълномощен представител. Материалите от съответния притежател на разрешение за употреба на лекарствен продукт или негов упълномощен представител се публикуват с оглед представяне на обективно точна информация на заинтересованите пациенти и отстраняване, доколкото е възможно, на здравните рискове от самолечение. Материалите нямат за цел да стимулират предписването, продажбата или употребата на лекарствения продукт.

III. Интелектуалната собственост и възпроизвеждане на съдържание

Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на Сайта, включително, но не само, марки, лога, информационни материали, дизайн на Сайта, са обект на закрила съгласно българското законодателство, принадлежат на ПМА или на съответно обозначени трети страни и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Правото на достъп до Сайта не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост. Използването на материали, публикувани на Сайта, може да бъде осъществено единствено след изричното писмено разрешение на ПМА.

IV. Препратки към сайтове на трети страни

С цел предоставяне на информация и за удобство на потребителите, ПМА публикува в Сайта препратки към сайтове, администрирани от трети страни. Публикуването на тези препратки не означава, че ПМА подкрепя или се съгласява със съответното съдържание, към което води препратката. ПМА не носи отговорност за съдържанието на тези сайтове и достъпването и използването им е обект на техните условия за ползване. ПМА не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпа до или недостоверността на това съдържание.

V. Отговорност на ПМА

ПМА полага грижи информацията в Сайта да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за пълнотата на съдържанието и не се ангажира със срокове за актуализиране на информацията. ПМА полага грижи за осигуряване на посетителите на нормално ползване на Сайта. ПМА допълнително си запазва правото да прекъсва или преустановява функционалности на Сайта по всяко време, както и изцяло да спре поддържането на и достъпа до Сайта, без това да води до каквато и да е отговорност от страна на ПМА. ПМА си запазва правото по всяко време да премахва, променя или допълва публикуваното съдържание. ПМА не отговаря за вреди, евентуално причинени във връзка с достъпване или ползване на Сайта, освен ако не са причинени от ПМА умишлено или при проявена груба небрежност.

ПМА не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията и оборудването на посетителите или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством Сайта.

ПМА не носи отговорност за непредоставяне на достъп до Сайта и възможност за използването му.

ПМА няма задължението и не гарантира, че достъпът и ползването на Сайта ще бъдат непрекъснати, навременни, сигурни и без грешки. ПМА не носи отговорност за непредоставянето на достъп до Сайта или за предоставянето му с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на ПМА с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на Сайта.  

Посетителите приемат възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Сайта, които могат да възникнат независимо от положената от страна на ПМА грижа.

VI. Отговорност на посетителите

Посетителите се задължават да не извършват злонамерени действия. Под „злонамерени действия“ се имат предвид всички действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Посетителите се задължават да обезщетят ПМА и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения, разноски за водене на дела и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с действия/бездействия на посетителите при ползването на Сайта в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, тези Условия или добрите нрави.

VII. Защита на личните данни

Във връзка с администрирането на Сайта ПМА обработва лични данни съгласно Политиката за защита на личните данни („Политика“), с която можете да се запознаете тук. Политиката е неразделна част от тези Условия.

VIII. Други

Към тези Условия се прилага законодателството на Република България. За неуредените от тях въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Условията могат да бъдат променяни по всяко време едностранно от ПМА. При извършване на промени в Условията, ПМА довежда тези промени до знанието на посетителите чрез публикуването им на видно място на Сайта на тази страница: https://www.smartms.bg/terms

Всички спорове между Страните, породени от тези Условия или отнасящи се до тях, ще се разрешават в дух на разбирателство и добра воля, чрез преговори и взаимни отстъпки. При невъзможност за постигане на съгласие спорът може да се отнесе за разрешаване до компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.

 

Сподели:
Премиум партньори
Партньори
С подкрепата на
H2Hive | Health to Hive
ПМА - всички права запазени. Общи условия и политика за поверителност.