Какво са диагностични критерии?

Лекарят на базата на своите познания и опит може да разпознава клиничните признаци, водещи до съмнение за болест, но процеса на диагностициране, особено при многолики болести като множествената склероза, включва и извършване на редица изследвания. Диагностичните критерии съчетават достатъчен брой приети от научната общност клинични и параклинични показатели, които позволяват диагнозата да бъде потвърдена със сигурност.

Кои са съвременните диагностични критерии за множествена склероза?

През април 2001 година международна група експерти в колаборация с Националното дружество по МС на САЩ въвеждат усъвършенствани диагностични критерии. Те са предназначени да заменят остарелите критерии на Позер (Poser).

Тези критерии са познати като критерии на Макдоналд (McDonald) и са преработени през 2005 година, за да се изясни точния смисъл на термините "пристъп", "разпространение", "позитивна МРТ" и други. Следващата ревизия е от 2010 година поради развитието на техниките на МРТ. Последната ревизия е от 2017 година.

Това са диагностични критерии за множествена склероза, които позволяват на невролога да постави диагнозата, да определи формата на болестта, както и да проследява развитието на промените.

Кои са важните фактори, които се отчитат в диагностичните критерии?

Брой пристъпи

МС пристъпът е симптоматика, характерна за множествена склероза (съобщена от пациента или наблюдавана от лекаря), която продължава най-малко 24 часа и трябва да са изключени инфекция или друго състояние, което би могло да обясни симптомите. Отделните пристъпи трябва да бъдат на отстояние във времето (време от началото на единия до началото на другия пристъп) поне 30 дни.

Брой и локализация на лезиите в ЦНС

Определя се общият лезионен товар (това е общият брой лезии, които са установени при магнитно-резонансна томография, МРТ), както и местоположението им в централната нервна система.

Разпространение на лезиите в пространството

Ревизията на критериите на McDonald от 2017 година изисква доказване на разпространение в пространството, което означава:

  • Наличие на една или повече Т2-хиперинтензни лезии, които са характерни за МС;
  • Разположение на лезиите в две или повече области на ЦНС. 

Разпространение във времето

Ревизията на критериите на McDonald от 2017 година изисква доказване на разпространение във времето, което означава:

  • едновременно присъствие на гадолиний - усилващи се и не усилващи се лезии или
  • нова Т2 или гадолиний - усилваща се лезия при последваща МРТ, независимо от времето, което е изминало от предходното образно изследване.

*Гадолиний е контрастно средство, което се използва при образната диагностика за по-добро разграничаване на активни и неактивни лезии. Усилващите се от гадолиний лезии представляват области на активно възпаление.

За разлика от критериите McDonald от 2010 година, не се изисква разграничение между симптоматични и асимптоматични МРТ лезии. Това означава, че в ЦНС може да има лезия, която не е довела до никакви клинични прояви, но нейното установяване при МРТ се включва в критериите.

Какви са критериите за диагноза пристъпно-ремитентна множествена склероза?

Пациент с най-малко два пристъпа и лезии в поне две отделни области на мозъка, може да бъде окончателно диагностициран с пристъпно-ремитентна множествена склероза (ПРМС), тъй като отговаря на изискванията както за разпространение в пространството, така и във времето. Възможни са обаче и радлични други варианти:

  • Ако са налице поне два пристъпа, но има обективни доказателства за увреждане само в една област на мозъка, тогава са изпълнени критериите за разпространение във времето, но не и в пространството. В такива случаи е необходимо състоянието да се проследи и едва когато при образната диагностика се установи засягане на още една мозъчна област, може да се постави диагноза ПРМС. 
  • Ако са налице лезии в две или повече области на мозъка, но е имало само един пристъп, тогава са изпълнени критериите за разпространение в пространството, но не и във времето. За диагнозата е необходимо проследяване. Алтернативно, положителният тест от изследване на ликвор дава възможност да се покрият диагностичните критерии МС при такива пациенти.
  • Ако е налице един пристъп и има доказателства за увреждане в една мозъчна област, тогава не е са изпълнени критериите за разпространение в пространството и във времето. Официална диагноза на ПРМС не може да бъде направена без ясни доказателства за по-нататъшни увреждания в други области на мозъка, възникващи с течение на времето.

Какви са критериите за диагноза първично-прогресираща множествена склероза?

При първично-прогресираща множествена склероза (ППМС) липсват пристъпи и съгласно критериите на  McDonald от 2017 г., трябва да има напредващо увреждане на неврологичната функция в продължение на поне една година (въз основа на предишни симптоми или текущо наблюдение) и трябва да са налице поне две от следните:

  1. Поне една МС лезия в главния мозък.
  2. Най-малко две лезии в гръбначния мозък.
  3. Положителен тест при изследване на гръбначно-модзъчна течност (ликвор). 
Сподели:
множествена склероза и бременност