Има ли разлики в разпространението на множествена склероза в света?

На този въпрос отговори търси епидемиологията. Епидемиологията е клон от науката, който изследва основните характерни модели, причини за заболяванията и ефекти върху здравето както и типове състояния, които са определящи за дадени популации. Освен че е съществена за публичното здраве, епидемиологията идентифицира и рисковете за развитието на конкретните заболявания.

Основните критерии за оценка при епидемиологията на множествена склероза са два: болестност и честота. Болестността отразява количеството нови случаи на определен брой хора за даден период от време (обикновено се представя като брой нови случаи на сто хиляди човека за една година). Честотата отразява общия брой болни в популацията в даден момент.

Епидемиологичните проучвания показват, че множествената склероза има по-голяма честота в Европа, САЩ, Канада, Нова Зеландия и части от Австралия и е по-рядка в Азия и тропиците.  Наблюдава се силно изразен градиент на честотата на МС спрямо географската ширина - при екватора МС се среща най-рядко като честотата се увеличава по посока на полюсите. Климат, слънчева светлина и витамин D са сред потенциалните фактори, които са изследвани като вероятни причини за наличието на този географски градиент.

Световно разпространение на множествената склероза
Световно разпространение на МС (по данни на МС Атлас 2013, MSIF)

Съществуват обаче и изключения от зависимостта север-юг както и промени в разпространението на МС през последните десетилетия и е възможно зависимостта между честотата на МС и географската ширина изобщо да изчезне. Но дори в райони от света, където МС е по-честа, някои етнически групи са с нисък риск от развитие на болестта: напр. МС се наблюдава много рядко при саами, туркмени, индианци, африканци и маори.

Според данни от последните години болестността във високо-рисковите средноевропейски зони нараства и надвишава 100/100 000 души население. На базата на тези данни се предполага, че броят на боледуващите от МС в България е 7000 и всяка година се разболяват нови около 160 души.

Кой пол е засегнат по-често?

На науката е добре известно, че по принцип автоимунните болести засягат по-често женския пол. МС засяга приблизително 2 до 3 пъти по-често жените в сравнение с мъжете. Съотношението жени към мъже с МС варира, като е по-високо за региони като Азия (съотношение жени : мъже – 3:1) и Америка (съотношение жени : мъже – 2,6:1). 

Коя възрастова група е засегната по-често?

МС може да се развие във всяка възраст, но обичайно началните симптоми започват към 30-та -34-та година от живота, т.е. в момент, когато хората градят кариерата си, намират си дългосрочен партньор и раждат деца. Това е причината, поради която МС оказва огромно въздействие върху социалното и икономическото благополучие на болните, на техните семейства и партньори и на обществото като цяло. Изследователите са установили, че развитието на болестта показва разлики при отделните възрастови групи. Например пациентите, които са диагностицирани след 45-50 годишна възраст имат по-често прогресивен ход на болестта. 

Съгласно данните от публикувани епидемиологични проучвания, честотата на педиатричните случаи е 2-3% от всички случаи. Случаите на болестта във възрастта преди 18 години изискват различен подход за подкрепа и различно лечение. Тъй като тези случаи са редки и броят на специалистите не е голям, от изключителна важност е международната колаборация. В тази връзка е създадена Международна група за МС в детската възраст.

Променя ли се честотата на множествена склероза през последните десетилетия?

През последните десетилетия се установява нарастване на честотата на множествена склероза. Учените предполагат, че не става въпрос за реално нарастване на случаите, а обяснението се търси във фактори като увеличена бдителност към заболяването и подобрени възможности за ранна диагностика. Разбира се съществува и възможност да става въпрос за увеличаване на болестността поради влияние на фактори от средата, напр. вируси, бактерии, токсини или промени в начина на живот.

От изключително голяма значение е всички случаи с дадено заболяване в съответната страна да бъдат регистрирани, защото само по този начин могат да се използват пълноценно възможностите на епидемиологичните проучвания. SmartMS, съвместно с Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза, работи активно за създаването на МС Регистър

Сподели:
множествена склероза и бременност