Очаква се скоро Европейската комисия да вземе решение за одобрение на третия медикамент от семейството на анти-CD20 инхибиторите

Селективните терапии за изчерпване на В-клетките са познати като анти-CD20 моноклонални антитела.

През последните десетилетия много проучвания посочват ключовата роля на В-клетките за клиничната изява на множествената склероза (МС).

В наши дни традиционният възглед, че МС е болест „медиирана от Т-клетки“ е променен. Приема се, че свързаните с МС патологични процеси включват двупосочни взаимодействия между няколко вида имунни клетки, включително В клетки, както в периферията, така и в централната нервна система (ЦНС).

Научи повече за патологичния процес при МС тук.

След 2018 година в клиничната практика навлязоха няколко анти-CD20 терапии -  окрелизумаб, офатумумаб и ублитуксимаб. 

Към момента за Европейския пазар са одобрени две лекарства от тази група, за които вече SmartMS съобщи:

И двата продукта се реимбурсират от НЗОК за българските пациенти с МС.

През миналата година Американската асоциация за храните и лекарствата (FDA) одобри и третия медикамент от групата - ублитуксимаб. Търговското име на продукта е Briumvi. След одобрението си този лекарствен продукт е предписан на повече от 400 пациенти в над 125 центъра в САЩ.

Наскоро комитетът по лекарствените продукти за употреба при човека (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP) даде положително становище и препоръча издаване на разрешение за употреба на лекарствения продукт Briumvi в страните от Европейския съюз.

Лекарството ще се предлага като концентрат за венозно вливане. Становището на Комитета лекарствените продукти за употреба при човека  е подкрепено от резултатите от клинични проучвания от фаза III ULTIMATE I и ULTIMATE II, които сравняват ублитуксимаб с  терифлуномид при общо 1094 възрастни. 

Ублитуксимаб е показан за лечение на възрастни пациенти с рецидивиращи форми на множествена склероза с активно заболяване, определено на базата на клинични или образни характеристики.

Ще бъде ли достъпно лекарството за българските пациенти?

След одобрение за употреба в Европейския съюз и българските граждани ще могат да се лекуват с одобрените продукти, но за да бъде заплатено лечението от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), съответното лекарство следва: