В постерна сесия на ECTRIMS са споделени нови данни за ефективността на форалумаб при множествена склероза (МС).

Какво е форалумаб?

Американската биотехнологична компания Tiziana Life Sciences е създала молекула, наречена форалумаб (foralumab).

Това е моноклонално антитяло, предназначено да потиска възпалителните и имунните отговори, чрез свързване към CD3 рецепторния протеин по повърхността на Т-клетките. Така се намалява активността на микроглията и се ограничава възпалителния процес в мозъчната тъкан. Като резултат се ограничава невродегенерацията (загубата на нервни клетки). Форалумаб се прилага като назален спрей, т.е. за впръскване в ноздрите.

Повече за проучванията във връзка с форалумаб тук.

Какво показват последните проучвания?  

Докладвани са резултатите от приложение на форалумаб при шест души с неактивна вторично-прогресираща множествена склероза (ВПМС). Те са получавали форалумаб чрез програми за разширен достъп. Всички пациенти са лекувани с налични модифициращи хода на болестта терапии, но въпреки това са имали клинична прогресия. Форалумаб е впръскван във всяка ноздра три пъти седмично в продължение на две седмици, след което лечението е прекъсвано за една седмица.

Какви резултати са получени?

Данните от позитронно-емисионна томография (ПЕТ скенер) на мозъка показват, че след шест месеца лечение при пет от шестте пациенти има намаляване на активността на микроглията. Шестият пациент показа увеличение на микроглиалната активност на шестия месец.

Оценката на неврологичния дефицит чрез EDSS скалата показва намаление при двама пациенти, което предполага по-лека инвалидност след шест месеца на форалумаб. При останалите четирима пациенти резултатите от EDSS са стабилни през шестте месеца на лечение.

Трима пациенти са имали подобрения в теста за способност за ходене, а четирима съобщават за по-малко изразена умора след шест месеца на форалумаб.  

Какво следва?

Компанията-производител планира клинично проучване фаза 2а, за да продължи приложението на форалумаб при пациенти с ВПМС в неактивна фаза. При предстоящото клинично изпитване пациентите ще могат да прилагат самостоятелно терапията в домовете си и ще бъдат проследявани на всеки 3 седмици. Администрацията по храните и лекарствата на САЩ си сътрудничи с Tiziana в разработването на материали за обучение на пациентите в използването на назалното устройство.

Повече за фазите на клинично проучване тук.

 

Източник: ECTRIMS 2023, статията е базирана на публикация в Multiple Sclerosis News Today: ECTRIMS 2023: Foralumab seen to ease brain inflammation in SPMS