Планирането на семейство и желанието за деца са често дискутирани въпроси при жени с МС. Както при други заболявания с хронично протичане и необходимост от продължителна медикаментозна терапия, възникват въпроси за възможни усложнения и последици във връзка с бременността.

Какво е научила науката до момента?

Доказано е, че МС не засяга възможността за забременяване. Нещо повече - бременността има положително влияние върху заболяването, като се наблюдава вид “временна защита” срещу нови пристъпи. Установено е, че бебетата, родени от майки с МС, нямат по-висока честота на вродени дефекти в сравнение с тези, родени от майки без заболяването. Въпросите за това как ще протече бременността и раждането са по-слабо разглеждани в проучванията, което определя важността на проведеното задълбочено и обширно проучване, разглеждащо въпросите за протичане на бременността и раждането при жени с множествена склероза.

През февруари 2021 година в списанието „Неврология Клинична практика“ са публикувани резултатите от общонационално напречно (срезово) проучване в Дания. Учените са анализирали клиничните резултати при 2930 бременни жени с МС и 56 958 бременни жени от общата популация, обхванат е период от 19 години (включените в проучването жени са родили в периода между 1997г. и 2016г.).

Кои са основните изводи, които правят изследователите в това обширно проучване?

Проучването установява, че МС няма неблагоприятен ефект върху бременността и раждането:

Друга находка, която е привлякла вниманието на датските учени е тази, че при жените с МС по-често бременността е завършвала с планово Цезарово сечение (14% срещу 8% при майки без МС) или е имало индуцирано раждане.

Авторите на проучването коментират тези резултати по следния начин: „Считаме, че причината повече жени с МС да раждат чрез планирано секцио или индуцирано раждане може да е свързана със симптоми, свързани с МС, като мускулна слабост, спастичност или умора, които могат да повлияят на раждането“. Умората и мускулните симптоми са често наблюдавани при множествена склероза и може би заради това клиницистите са избирали допълнителни предпазни мерки за успешно завършване на раждането.

Вероятно поради предпочитаното родоразрешение цитираното проучване установява, че 3.4% от жените с МС раждат бебета с по-ниско тегло за гестационната им възраст, в сравнение с 2.8% от жените без МС. Делът на новородени с признаци на липса на кислород и задушаване е по-нисък при майките с МС в сравнение с останалата група (13% по-малка честота на асфиксия при раждането). Този резултат, авторите на проучването, също обясняват като резултат от по-честия избор на родоразрешение чрез Цезарово сечение при бременни с МС.

Цялостният извод от проучването е, че „няма значителни разлики в тежките неблагоприятни перинатални резултати (във времето преди и след раждането), когато се сравняват жените с МС и техните новородени с тези от общата популация“.

Термини:

Цезаровото сечение може да бъде направено планово, т.е. с предварително планувана дата и час, или спешно - при възникнал проблем по време на нормално раждане.

Инструментално водене на раждането е метод за подпомагане на раждането по естествен път чрез инструментариум (форцепс или вакуум екстракция).

Индукцията на раждане представлява изкуствено започване на родилния процес преди спонтанното започване на раждането. Целта на индукцията е да се осъществи успешно вагинално раждане, което да е възможно най-естествено

Оценка на състоянието на новороденото по скалата Апгар отразява цялостното здравословно състояние на бебето и се изчислява въз основа на няколко параметъра (сърдечна честота, рефлекси и мускулен тонус непосредствено след раждането).

Напречно срезово проучване е наричано още превалентно проучване. То измерва болестността - разпространението на дадена болест или даден признак. Данните от напречни срезови проучвания са полезни при оценка на нуждите на населението от здравеопазване или на определени интервенции в рискова група.

В статията е използван материал от Sciencedaily