Витамин D има важна роля в организма за усвояването на калция и фосфора, но наред с това осигурява подкрепа за мозъка и мускулите и контрол на функциите на имунната система.

Ново проучване, което е представено пред форума на Американския комитет за лечение и изследване на множествената склероза (ACTRIMS) от февруари 2023, извежда заключението, че добавките с висока доза витамин D не намаляват риска от пристъпи при хора с пристъпно-ремитентна множествена склероза (ПРМС), при които вече е започната модифицираща хода на болестта терапия (МХБТ). Пълните резултати от проучването са публикувани в eClinicalMedicine.

Осъществено е клинично проучване фаза III, което сравнява високи и ниски дози витамин D, назначавани като добавка към глатирамер ацетат при възрастни с ПРМС.

Проучването носи името VIDAMS и е рандомизирано, двойно-сляпо, многоцентрово, контролирано проучване, проведено в шестнадесет неврологични клиники в Съединените щати. То обхваща 183 пациенти с ПРМС, на лечение с глатирамер ацетат.  Участниците в проучването са разпределени на случаен принцип в две групи:

И двете групи са продължили лечението с глатирамер ацетат. Добавянето на висока, респективно ниска доза витамин D е правено в продължение на 96 седмици (около две години).

По принцип референтните стойности на витамин D се определят в различни мерни единици – ng/ml (нанограм на милилитър) или nmol/l (наномол на литър) и означават следното:

При включването в проучването средните кръвни нива на витамин D във всяка група са били по-ниски от 30 ng/mL, т.е. лек дефицит на витамин D. 

По време на проучването, средните кръвни нива на витамин D в групата с ниска доза остават сравнително стабилни, достигайки средно 30,3 ng/mL след две години лечение, а в групата с висока доза, показват значително увеличение, достигайки средни кръвни нива от 52,5 ng/ml. 

Резултатите от проучването показват, че не е достигната първичната крайна точка, а именно да се докаже, че високата доза витамин D може да намали честотата на пристъпите при пациенти с ПРМС. По време на проучването са регистрирани пристъпи при 34% от пациентите в групата с високи дози и 32% от тези в групата с ниски дози, т.е. липсва статистически значима разлика. В допълнение не са установени и достоверни разлики в броя на новите или уголемяващите се лезии или на активните възпалителни лезии при магнитно-резонансна томография (МРТ) .  

Наред с тези резултати, в хода на проучването е установено, че употребата на добавки с витамин D изглежда като цяло безопасна. Не е установена хиперкалцемия (по-високи от нормалните нива на калций) при пациентите. Трима пациенти са развили камъни в бъбреците или пикочните пътища, като при двама това вероятно е свързано с добавката на витамин D, която са приемали.

Основните изводи, които правят изследователите са следните:

„Бъдещите изследвания включват планиран мета-анализ, използващ индивидуални данни на ниво пациент, за да се увеличи размерът на извадката и статистическата мощност и да се проучат допълнително тези въпроси“, добавят учените.

Изводите за пациентите от това и подобни научни проучвания следва да бъдат:

Съветите за хигиенно-диетичен режим при пациенти с МС, съгласно Националния консенсус за диагностика и лечение на множествена склероза на Българското дружество по неврология са следните:

Повече за биологичната роля на витамин D, за начина по който този витамин се доставя в организма и храните, които го съдържат можеш да научиш тук.