В доклад, представен пред ECTRIMS 2023 от д-р Сифат Шармин, изследовател в Университета на Мелбърн в Австралия се твърди, че ранното започване на високоефективни лекарства, когато симптомите са незначителни, намалява риска от прогресиране на увреждането при хора с множествена склероза (МС) в детска възраст.

Какви са настоящите принципи за лечение на МС в детска възраст?

В доклада се посочва, че целта на осъщественото проучване е да се определи подходящата стратегия за лечение на МС в детска възраст. По правило МС има по-често начало при лица в млада възраст, а детските случаи са рядко наблюдавани.

Повече за особеностите в протичането на МС в детска възраст тук.

Модифициращите хода на болестта терапии се делят в две категории: нискоефективни, които не са толкова добри в контролирането на МС, но като цяло се понасят доста добре; и високоефективни, които са по-мощни за контролиране на МС, но носят и по-сериозни рискове от странични ефекти. За високоефективни терапии се считат алемтузумаб, кладрибин, даклизумаб, финголимод, митоксантрон, натализумаб, окрелизумаб, ритуксимаб или терапия със стволови клетки.

При МС с начало в зряла възраст е доказано, че ранното започване с високоефективни медикаменти дава по-добри дългосрочни резултати, но не е ясно дали това се отнася и за случаите с начало в детска възраст. Според д-р Шармин, понастоящем повечето деца с МС получават нискоефикасни терапии или остават нелекувани.

Как е осъществено проучването?  

Изследователският екип е анализирал данни, обхващащи 5224 пациенти с начало на МС в детската възраст, които са проследявани в два големи регистъра - международният регистър MSBase и италианският МС регистър. Средната възраст на пациентите при поява на симптомите е била 16 години, а средното време на проследяване - повече от пет години. Функционалният неврологичен дефицит е оценяван чрез EDSS скалата и е направено категоризиране на пациентите:

Резултати от 4 или по-високи по EDSS скалата отразяват проблеми с ходенето и пациентите с тези резултати се считат за групата с най-тежки увреждания.

За обработка на данните е използван статистически тест, наречен модел на Марков, който е позволил да се изследва как увреждането на пациентите се е променяло през годините на проследяване.

Какви са получените резултати?

При проследяването на пациентите е установено, че най-честият преход е от „незначително“ към „минимално“ увреждане, но високоефективните медикаменти  намаляват с 59% риска от прогресиране до минимална инвалидност. Рискът от преминаване от „минимално“ към „умерено“ увреждане също значително намалява при високоефективно лечение - с 41%, докато рискът от преминаване от „умерено“ увреждане към „тежко“ увреждане със засягане на походката намалява с 33%.

Заключението на изследователите е, че

„Ползата от високоефективните терапии е най-голяма при ранно заболяване с незначително увреждане и намалява с увеличаване на увреждането. Тези констатации подчертават критичното значение на предотвратяването на рецидиви, за да се сведе до минимум рискът от необратимо увреждане, което може да бъде смекчено с ранно лечение, особено с високоефективни терапии.“

Източник: ECTRIMS 2023

Статията е базирана на публикация в Multiple Sclerosis News Today: ECTRIMS 2023: Early high-efficacy treatment helps to slow disability in pediatric-onset MS