През юли 2022 година, в списанието Неврологични науки, са публикувани резултатите от първия систематичен обзор и мета-анализ за оценка на степента на желание, нежелание и колебание по отношение на ваксинацията срещу COVID-19 сред пациенти с множествена склероза (1). Такъв тип проучвания са основни инструменти на медицината, основана на доказателства (МОД). МОД приема за силни доказателства резултатите, идващи от мета-анализи, систематичен обзор и рандомизирани контролирани изпитвания. Трябва да се подчертае, че кратките прегледи на литературата и експертните мнения не се квалифицират като достатъчно добри свидетелства, които могат да дадат отговор на клинични въпроси, заради податливост към пристрастия, липса на систематичен вид и ясно изразени критерии.

В публикувания обзор са обхванати всички публикувани проучвания по темата до момента.

Защо е направено проучването?

Все още светът е в пандемия, причинена от SARS-CoV-2 и се счита, че пациентите с подлежащо, особено автоимунно заболяване, са изложени на по-висок риск от тежка форма на болестта. Общото разпространение на инфекцията с COVID-19 и хоспитализациите при пациенти с МС е оценено съответно на 4% и 10%. Ваксинирането срещу SARS-CoV-2 е основната дългосрочна стратегия за спиране на тази пандемия по целия свят.

Какви са резултатите от проучването?

Установява се, че:

На какво се дължи колебанието за поставяне на ваксина?

Основните откроени в проучването причини за колебание са:

Как може да бъде преодоляно колебанието?

Авторите на проучването правят заключение, че ако пациентите са имали достатъчно информация за ваксините, те са били по-склонни да загърбят колебанията си. Особено висока степен на доверие е отчетена по отношение на информацията, която пациентите получават от лекуващия невролог. Именно тази информация е критично важна за пациента.

Предоставянето на достатъчно достоверна информация от лекарите играе съществена роля в готовността за ваксинация сред пациентите с МС и предотвратяването на усложнения поради липса на ваксинация.

Обяснение на термини:

Систематичният обзор е научно изследване, което се основава на публикувани отделни еднородни оригинални изследвания с цел осъществяване на критичен анализ и оценка.  Систематичният обзор се извършва при използване на методологии, които не допускат случайни и систематични грешки. Систематичните обзори се използват в медицината и в различни други науки, където е необходим  методологичен анализ на оценката на публикуваните данни по конкретни теми.

Мета-анализ означава обединението на резултатите от няколко изследователски метода на статистиката за проверка на една или няколко взаимовръзки на научни хипотези. В мета-анализа се използват или първични данни на оригинални изследвания, или обобщават публикувани (вторични) резултати от изследвания, посветени на един проблем.

Литература

  1. Yazdani A, Mirmosayyeb O, Ghaffary EM, Hashemi MS, Ghajarzadeh M. COVID-19 vaccines and patients with multiple sclerosis: willingness, unwillingness and hesitancy: a systematic review and meta-analysis. Neurol Sci. 2022 Jul;43(7):4085-4094.