От 01.07.2021 г. стартира електронната рецептурна книжка (ЕРК) и излиза от употреба хартиената рецептурна книжка.

Договорните партньори на НЗОК - лекари от ПИМП, СИМП и аптеки имат техническа възможност да използват предоставените от НЗОК електронни услуги:

В случай, че възникнат затруднения от техническо естество с медицинския или аптечен софтуер, до 15.07.2021 г. те трябва да бъдат отстранени. 

От 01.07.2021 г. при издаване на електронно предписание, в него трябва да се вписват ЕРК номерата.

На всяко ЗОЛ, страдащо от хронично заболяване, включено в “Списък на заболяванията по реда на Наредбата по чл. 45, ал. 3 от ЗЗО, се регистрира само една електронна рецептурна книжка и нейният номер не се променя.

Процесът на работа с ЕРК включва издаване от ОПЛ (негов заместник или нает лекар) на ЗОЛ от пациентската му листа, на нова ЕРК и регистриране на нови диагнози и/или деактивиране на съществуващи диагнози в ЕРК.

Регистрацията на нова ЕРК и регистриране на нови диагнози и/или деактивиране на съществуващи диагнози в ЕРК се осъществява чрез предоставени от НЗОК електронни услуги, реализирани в медицинския софтуер.

Отпада необходимостта от вписването в ЕРК и хартиената рецептурна книжка на издадени и изпълнени електронни предписания от договорните партньори на НЗОК – лекари от ПИМП/СИМП и аптеки.

Чрез предоставена от НЗОК електронна услуга, реализирана в медицинския и аптечния софтуер, лекарите от ПИМП/СИМП и магистър-фармацевтите получават информация за издадените и изпълнени рецепти на ЗОЛ.

В случай на издаване на хартиена рецепта за медицински изделия и храни за специални медицински цели, е необходимо вписването от лекаря на предписанието в хартиената рецептурна книжка.

Електронната услуга за аптеките (проверка към дадена дата на активна РК и диагнози в нея) в Персонализираната информационна система на НЗОК е активна и аптеките-договорни партньори на НЗОК могат да я използват чрез аптечните софтуери. Услугата е настроена да работи с ЕРК.

Указанията за работа с ЕРК от страна на договорните партньори на НЗОК са приложени към настоящото писмо.
 
Преустановяване на изпълнение на хартиени рецепти и вписване на данни в хартиена рецептурна книжка.

Хартиена РК трябва да се представя от ЗОЛ в аптека в следните случаи:

 
От 01.07.2021 г. се преустановява заверката на хартиени рецептурни книжки в РЗОК!

НЗОК е изпратила писма до директорите на РЗОК, за да бъдат уведомени договорните партньори, изпълнители на ПИМП, СИМП и аптеки за въвеждането в експлоатация на ЕРК и извеждането от употреба на хартиената рецептурна книжка.

Указанията за работа с ЕРК от страна на договорните партньори на НЗОК са публикувани на портала на НЗОК в рубрики „За договорните партньори“/“Указания“ за ОПЛ и лекари специалисти и в рубрика „Лекарства“/“Търговци на дребно с лекарства – аптеки“.

Източник: НЗОК