Във връзка с извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 година, Управителят на НЗОК обявява промени в реда за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК (№РД-16-32/14.04.2020 г.).

ОСНОВНИТЕ ПРОМЕНИ СА СЛЕДНИТЕ:

1. НЗОК удължава служебно срока на валидност на протоколите за скъпоструващо лечение за времето на извънредното положение и два месеца след това, като това се отнася само за протоколите с изтичащ срок на валидност след 13 март 2020 година! Тези протоколи също така не подлежат на презаверяване в РЗОК!

В тази връзка е необходимо да погледнете датата на заверка на вашия протокол. Валидността на протокола се определя като към тази дата прибавите срока на действие на протокола (този срок обичайно е 168 или 180 дни, погледнете съответното поле в протокола, който ви е издаден!).

Нека разгледаме три конкретни примера:

2. НЗОК разрешава на аптеките да отпускат лекарствени продукти само по рецептурна книжка, без представяне на рецепта. Следи се датата на последното вписване в рецептурната книжка и е необходимо да е изтекъл срокът, който е необходим за пълното изпълнение на терапевтичната схема. Задължително условие е аптеката да бъде същата, която е отпуснала лекарствения продукт при последното вписване в рецептурната книжка. Тази разпоредба се отнася както за лекарствата, отпускани по протокол, така и за лекарствените продукти, които се отпускат само по рецептурна бланка и рецептурна книжка (напр. лекарства за лечение на придружаващи хронични заболявания).

Като обобщение!

Ако нямате промяна в състоянието на основното ви заболяване (множествена склероза) и ако вашият протокол е с изтичаща валидност след 13 март 2020 година, той вече има служебна презаверка от НЗОК и не е необходимо да посещавате РЗОК за презаверка на протокола. Тази валидност в настоящата ситуация (действащ закон за извънредно положение до 13 май 2020 година) обхваща времето до 13 юли 2020 година.

Във всички останали случаи е необходимо да потърсите контакт по телефона с вашия лекуващ лекар!

В случай, че поради причини, наложени от извънредното положение, нямате издадена рецептурна бланка от лекар, вие можете да получите лекарството си за лечение на множествена склероза и/или лекарствата за придружаващи заболявания като представите в аптека само вашата рецептурна книжка. Фармацевтът ще свери датата на валидност на протокола, ще свери датата на последното, вписано в рецептурната книжка назначение и ще прецени срокът, който е необходим за пълното изпълнение на терапевтичната схема. Не забравяйте, че това може да се случи само в тази аптека, която ви е отпуснала лекарствата последния път!

Във всички останали случаи е необходимо да потърсите контакт по телефона с вашия личен лекар за съвет!

Източник НЗОК.