(този въпрос е все още без отговор)

Клинично проучване тества дали лечението на множествена склероза (МС) може да бъде спряно и какви са критериите за това. Резултатите от това проучване са докладвани пред  ECTRIMS 2023 г. 

Защо при МС се прилагат лекарства, повлияващи хода на болестта?

Тези лекарства се използват с цел да се забави прогресията на МС, като се намали честотата на пристъпите и се намали риска от влошаване на увреждането. Понастоящем съществуват много такива лекарства и всички те са насочени към намаляване на развиващото се в организма възпаление. Днес е напълно обичайно пациентите, които са на дългосрочно лечение, да не показват признаци за активност на болестта в продължение на години.   

Повече за лекарствата, повлияващи хода на болестта тук.

Възможно ли е приложението на лекарства, повлияващи хода на болестта да бъде спряно?  

Предполага се, че при някои пациенти със стабилно протичане на болестта може да се обмисли спирането на лекарствата, повлияващи хода на болестта, но само ако това няма да причини значително влошаване. С цел да се потвърди или отхвърли тази възможност е осъществено проучване, наречено DOT-MS. В това проучване са включени 89 пациенти с пристъпно-ремитентна множествена склероза (ПРМС) или вторично-прогресираща множествена склероза (ВПМС), които не са имали пристъпи или промени при образна диагностика (магнитно-резонансна томография, МРТ) в продължение на пет години преди проучването и са лекувани с лекарства от първа линия. Пациентите са били на лечение с  диметилфумарат, глатирамер ацетат, терифлуномид или лекарства на базата на интерферон. Авторите на проучването са разпределили пациентите на случаен принцип в две групи: при едната група лечението е продължено (44 пациенти), а при другата група лечението е спряно (45 пациенти). Всички пациенти са редовно проследявани с цел да се установи дали няма нова активност на болестта.

„Ако броят на участниците с активност на заболяването в групата с преустановено лечение стане по-висок от броя в групата с продължено лечение и този брой надхвърли нашия предварително определен праг, трябва да обсъдим преждевременното прекратяване на изпитването“, Коервър, автор в проучването.

Какви резултати са получени?

Проучването е прекратено, защото при междинен анализ е установена повишена активност на МС в групата, в която лечението е било прекъснато и броят на хората с такива данни е надхвърлил предварително определените прагове:

Какво следва?

Въпреки, че проучването е прекратено, участниците в него ще се проследяват в наблюдение, което ще продължи две години. Пациентите, при които лечението е било преустановено са подновили предишната си терапия.

Проследяването им, обаче може да помогне да се разберат дългосрочните ефекти от прекратяване на лечението, дори и за кратко време.

Тази година бяха публикувани резултати от подобно клинично проучване, наречено DISCOMS, което тества дали лечението с повлияващи хода на болестта лекарства може безопасно да бъде спряно при пациенти с МС на възраст над 55 години. Подобно на DOT-MS, и това проучване показва по-високи нива на активност на заболяването при тези пациенти, при които лечението е прекратено. Друго подобно проектирано проучване при пациенти с ВПМС на възраст над 50 години, наречено STOP-I-SEP е в ход във Франция и резултатите от него не са публикувани.

Източник: ECTRIMS 2023

Статията е базирана на публикация в Multiple Sclerosis News Today: ECTRIMS 2023: More disease activity when treatment stopped.